منتظران ظهور حضرت حجت عج

۳ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

غضب

۲۹
دی

هر وقت غضب کردی، این غضبت را خاموش کن. بعضی‌ها که عصبانی می‌شوند باید زود این غضبشان را خاموش کنند، نه اینکه برخورد تند بکنند. آقای بروجردی یک سال روزه گرفت چون یک‌بار عصبانی شد.

کظم الغیظ در قرآن هم آیه دارد «ولکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین» (سوره مبارکه آل عمران آیه۱۳۴) کظم الغیظ یعنی خشم خود را فرو خورد: غضب کرده، اما عکس‌العمل نشان ندهد.»

هر وقت عصبانی شدید فوراً یک خورده آب به صورتتان بزنید. یک چیزی هم یادتان می‌دهم. هر وقت عصبانی شدید دستتان را به دست یک برادری، عمویی، پدری بدهید، اثر عجیبی دارد! می‌گویند به یکی از ارحامت دستت را متصل کن تا متصل کردی، عصبانیت خاموش می‌شود.

  • محمد معین آقاشاهی

بــرچسب

۱۳
دی

شهیــد همـت :

زمان بـازرگان بــه من بـرچسب چریــک فدایـی زدنــد !
زمان بنـی صــدر بــرچسب منافق !
هر قدمی کــه در راه خدا و بنــدگان مستضعف او برداشتیــم
بــرچسب بارانمان کردنــد، حالا روزی ده بــرچسب دشت می کنیــم ،
اما عزیــزان من دلسرد نباشیــد
حاشا کــه بچـه بسیـجی میــدان را خالی کنــد !

پ ن :
تقدیـم بــه کسانی که بــرچسب تنــدرو بــه دست گرفتــن!

  • محمد معین آقاشاهی


مستــر همفر، جاسوس انگلیـسی :

وظیــفه مأموران ما آن است که مـردان و زنــان را بــه عشق بــازی ،
بی حجابــی و بــه روابط نامشـروع با یکدیــگر تحریــک کننــد
تا ایــن ها مشغول عشق بــازی و فسـاد شونــد ...
و قدرت مقابله بـا تهاجم غربـی را از دست بدهنــد
و در ایــن هنگام ما راحت‌ تــر بتوانیم در مرزهـای آنها نفـوذ کنیم
و در سیاست‌هایشان دخالت کنیــم ! •
  • محمد معین آقاشاهی